I Konkurs ofert na punkty gastronomiczne nad zalewem w Stradomi Wierzchniej Gmina Syców.

Syców, 19 marzec  2018 r.

OGŁOSZENIE O I KONKURSIE OFERT 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie Adam Hrehorowicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 kwietnia 2018 roku o godzinie 15:00 w kawiarence przy MOSiR Syców przy ul. Komorowskiej 2 rozstrzygnięty zostanie I konkurs ofert na wynajem punktów gastronomicznych.

§1

Lokale znajdują się przy zalewie w Stradomi Wierzchniej Gmina Syców.
Z przeznaczeniem pod działalność handlowo – gastronomiczną.
Do dyspozycji administrator obiektu oddaje 4 punkty gastronomiczne:
– 1 duży wigwam
– 3 małe wigwamy 

§2

1. Cena wywoławcza czynszu większego punktu gastronomicznego wynosi 2200 złotych netto + 23% podatku VAT w stosunku miesięcznym.

2. Cena wywoławcza czynszu mniejszego punktu gastronomicznego wynosi 1100 złotych netto + 23% podatku VAT w stosunku miesięcznym.

3. Cena wywoławcza czynszu za wszystkie 4 punkty (1 duży wigwam i 3 małe wigwamy ) wynosi 4500 netto + 23% podatku VAT w stosunku miesięcznym.

4. Oprócz czynszu najmu najemca zobowiązany jest do uiszczania następujących opłat:
– za zużytą wodę i odprowadzane ścieki wg wskazań wodomierzy.
– za dostarczoną ciepłą wodę użytkową wg wskazań wodomierza.
– za wywóz nieczystości stałych, na podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym usługi w zakresie ich wywozu.
– za zużytą energię elektryczną według wskazań z podlicznika energii elektrycznej.

§3

Do konkursu mogą przystąpić:
1. Osoby fizyczne i osoby prawne, które złożą do dnia 6 kwietnia 2018 r. do godziny 14:00 oświadczenie, że na dzień ogłoszenia przetargu tj. 19 marzec 2018 roku nie zalegają z żadnymi podatkami ani płatnościami wynikającymi z umów cywilno prawnych na rzecz Miasta i Gminy Syców oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie.

2.   Osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w gotówce w wysokości 1000,00 złotych w kasie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie w terminie do dnia 6 kwietnia 2018  r. do godziny 14:00
z dopiskiem: „wadium na konkurs ofert Zalew Stradomia”.

§4

1.   Wadium wynosi 1000,00 złotych.

2.   Kasa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.

3.   Wadium wniesione przez uczestnika konkursu ofert, który konkurs wygrał, zalicza się na poczet wylicytowanego miesięcznego czynszu najmu.

4.   Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli wygrywający konkurs nie podpisze umowy na wynajem lokalu w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

5.   Umowa najmu zostanie zawarta do 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

§5

Do konkursu zostaną dopuszczone:
1.   Osoby fizyczne i osoby prawne, które złożyły do dnia 6 kwietnia  2018 r. do godziny 14:00. Oświadczenie, wymienione w §3 pkt. 1, oraz  nie zalegają z żadnymi podatkami ani płatnościami wynikającymi z umów cywilno prawnych na rzecz Miasta i Gminy Syców oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie.

2.   Osoby fizyczne i osoby prawne, które przedstawią komisji konkursowej dowód wpłaty wadium wymienione §3 pkt. 2

3.   O wysokości oferty decyduje zainteresowany podmiot, osoba fizyczna składając to na piśmie.

4.   Organizator konkursu informuje, że w przypadku zainteresowania podmiotu lub osób prywatnych więcej niż jednym punktem gastronomicznym w pierwszej kolejności przeprowadzone zostanie postępowanie na taki wniosek.

5 . W sytuacji złożenia przez zainteresowanych dwóch lub więcej podobnych ofert  organizator konkursu przeprowadzi rokowania ustne z zainteresowanymi stronami i wybierze najlepszą ofertę.

§6

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć:
1.   W przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne (oryginał).

2.   W przypadku spółki cywilnej – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa (oryginał), dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

§7

1.  Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie zarządzeniem.

2.   Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie.

3.   Z uzasadnionych przyczyn dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie może odwołać konkurs.

§8

1.  Podpisanie umowy z wybranym podmiotem nastąpi w terminie do 14 dni od wyłonienia zwycięzcy konkursu.

2.  Umowa podpisana zostanie na okres 2 miesięcy z możliwością przedłużenia jej po sezonie letnim 2018 na kolejny okres do trzech lat.

3.  O ostatecznym podpisaniu długoletniej umowy decydować będzie dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie po przeanalizowaniu dotychczasowej współpracy obu stron w minionym sezonie.

§9

Bliższych informacji udziela dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie Adam Hrehorowicz oraz główny księgowy Małgorzata Siwiec w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie przy ul. Komorowskiej 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00 lub telefonicznie pod nr telefonu 62 785 51 44  

 

Za zgodność,

Adam Hrehorowicz
Dyrektor MOSiR Syców