Oferta

Gmina Syców i jej walory turystyczne

Sport i rekreacja w gminie Syców odgrywa kluczową rolę dla mieszkańców tego miasta, a Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji działający na jego terenie jest prekursorem w tej dziedzinie dając pozytywny impuls aktywności i różnorodności form aktywnego wypoczynku mieszkańcom swojej gminy.
Ośrodek ten od jakiegoś czasu wprowadził w sportowe życie mieszkańców wiele dobra organizując szereg imprez o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, gminnym czy lokalnym.
Rozbudowana oferta sycowskiego MOSiR-u skierowana została do niemalże wszystkich grup wiekowych od przedszkolaka do seniora.
Do wspólnych projektów zaproszono wszystkie placówki oświatowe: przedszkola, szkoły, kluby sportowe, kluby seniorów, uniwersytet trzeciego wieku i wiele stowarzyszeń działających na terenie gminy Syców.
Na terenie gminy znajduje się kilka bardzo ciekawych pozycji turystycznych do których niewątpliwie można zaliczyć:

 

Arboretum Leśne

Na terenie gminy Syców dokładnie na terenie Sołectwa Stradomia znajduje się unikatowe Arboretum Leśne im. im. Prof. Stefana Białoboka nadzorowane przez Nadleśnictwie Syców.
Powstało w 1993 roku na bazie szkółki leśnej, by z czasem przekształcić się w prawdziwy kompleks kultury leśnej, z oazami wyciszenia i spokoju. Możemy w nim zobaczyć park różaneczników, jedną z największych kolekcji sosen w Polsce, ogród skalny oraz liczne stawy z towarzyszącymi im mostkami i kładkami. Ponadto znajduje się tu również tzw. zielona szkoła, będąca punktem organizacyjnym i ekspozycyjnym sezonowych wystaw zbiorów przyrodniczych np. owadów lub roślin oraz ekspozycji fotograficznych.
Arboretum bierze udział w ogólnopolskim programie zachowania zasobów genowych drzew leśnych. Szkoła prowadzi lekcje przyrody, konferencje i spotkania przyrodników.

Ten wielki ogród leśny ma powierzchnię około 150 ha i składa się
z następujących części: alpinarium (ogrodu roślin wysokogórskich), kolekcji dendrologicznej (1 158 gatunków i odmian), kolekcji roślin wodnych i chronionych (ponad 100 gatunków), szkółki drzew leśnych i obcego pochodzenia (roczna produkcja materiału szkółkarskiego taksonów drzew i krzewów to 200 000 sadzonek), kompleksu pięciu stawów, leśnej ścieżki edukacyjnej i automatycznej stacji meteorologicznej. Typem porastającego lasu jest bór mieszany świeży, złożony z sosny, dębu i brzozy z miejscową domieszką świerka, olchy, osiki i czeremchy.
Unikatowa dendroflora liczy około 1700 polskich drzew doborowych z udokumentowanym pochodzeniem i 1200 taksonów drzew i krzewów pochodzących z różnych regionów Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Dotychczas w arboretum założono plantację nasienną sosny czarnej, olchy czarnej i  modrzewia europejskiego. Odtworzono zbiorniki wodne oraz dokonano nasadzeń rododendronów pod okapem drzewostanu sosnowego. W 1997 roku założono alpinarium. Oprócz produkcji materiału na potrzeby selekcji leśnej, w arboretum zgromadzono ok. 1800 gatunków i odmian drzew, krzewów i krzewinek, w tym 150 gatunków i odmian rododendronów, 80 azalii, 60 świerków, 50 pierisa, 50 jałowców, 50 sosen, 30 żarnowców, 20 jodeł, 20 brzóz, 35 buków, 15 olsz, 10 dębów i wiele innych. Stanowią one materiał mateczny do ewentualnej produkcji sadzonek. Zgromadzona kolekcja pochodzi z wymiany z innymi placówkami z kraju i zagranicy. 

Do głównych zadań arboretum należy między innymi:
– gromadzenie, utrzymanie, rozwój i ocena udokumentowanych i oznaczonych kolekcji polskich drzew doborowych;
– zakładanie oraz prowadzenie plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych różnych gatunków drzew;
– uprawa drzewostanowa obcych gatunków drzew na udokumentowanych powierzchniach doświadczalnych do oceny przydatności dla gospodarki leśnej;

– aklimatyzacja nowych gatunków i odmian drzew i krzewów;
– ochrona prawnie chronionych, ginących i zagrożonych gatunków roślin;
– prowadzenie wymiany nasion, zrazów i roślin z ogrodami botanicznymi, arboretami i innymi instytucjami naukowo – badawczymi;
– produkcja materiału szkółkarskiego drzew i krzewów ozdobnych na potrzeby własne i zewnątrz.

 

Turystyka Wodna

W Gminie Syców turystyka wodna rozwija się głównie nad zalewem w miejscowości Stradomia Wierzchnia, który posiada ok. 40 h. lustra wody, jest to zbiornik retencyjny na którym w sezonie letnim prowadzone jest również strzeżone kąpielisko dla miłośników aktywnych wypoczynków nad wodą. Znajduje się tam również piaszczysta plaża o długości ok. 500m oraz wypożyczalnia sprzętu pływającego (kajaki i rowerki wodne). Prowadzone jest również pole namiotowe oraz punktu gastronomiczne a cały obiekt w sezonie letnim jest pod stałym nadzorem ochrony, wyposażony jest również w kontenery sanitarne z ciepłą wodą, prysznicami, oddzielnymi toaletami dla kobiet i mężczyzn.
Na terenie zalewu udostępniony jest darmowy internet dostarczany przez lokalną firmę świadczącą usługi w tym zakresie. A cały obiekt jest monitorowany, spełnia on również wszystkie wymogi Uni europejskiej dot. organizacji wypoczynku nad wodą.
Na terenie zalewu działa Klub Turystyki Wodnej „Szekla” skupiający w swoich szeregach miłośników żeglarstwa. Klub propaguje tę aktywną formę  wypoczynku już od 2003 roku, najpierw w ramach Towarzystwa Miłośników Sycowa a później jako niezależne stowarzyszenie zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy.
Klub prowadzi szkolenia na stopnie żeglarza jachtowego, posiada  jachty klasy „Orion”, „Omega” a dla najmłodszych małe łodzie klasy „Optymist”.
Udział osób zainteresowanych udziałem w takich szkoleniach wymaga od niech podjęcia nie lada wysiłku.

 

Szlaki turystyczne

Zróżnicowane ukształtowanie terenu gminy Syców stanowi atrakcyjne, pod względem krajoznawczym i krajobrazowym, obszary dla turystyki rowerowej. Dlatego przez gminę prowadzi kilka oznakowanych tras rowerowych, o zróżnicowanym stopniu trudności. Łączą się one ze ścieżkami i drogami rowerowymi powiatu oleśnickiego, tworząc system regionalny.

Przez gminę Syców prowadzą fragmenty jednego szlaku międzynarodowego i pięciu regionalnych. Ponadto, na obszarze gminy wyznaczono trzy szlaki lokalne zachęcające do aktywności ruchowej.

Szlak rowerowy międzynarodowy EuroVelo 9 (wytyczony przez Europejską Federację Cyklistów) zwany Szlakiem Bursztynowym wiedzie z Gdańska przez: Poznań, Wrocław, Ołomuniec i Brno (w Republice Czeskiej), Wiedeń (w Austrii), Maribor i Lublanę (w Słowenii).

Przez gminę Syców prowadzą, o czym wspomniano już wcześniej, fragmenty pięciu oznakowanych szlaków regionalnych:

  • „Dziadowa Pętla”: pętla o łącznej długości 33 km z i do Stradomi Wierzchniej przez: Arboretum, Dziadową Kłodę, Kolonię Karłowice, Gronowiec, Dalborowice, Radzowice, Dziadów Most
    i Stradomię Nową; trasa prowadzi drogami gruntowymi; w Stradomi Wierzchniej łączy się ze szlakiem „Arboretum”;
  • szlak „Arboretum” długości około 36 km łączy Oleśnicę z Sycowem przez: Bogusławie, Wyszogród, Wszechświęte, Zarzysko, Stronia, Wabienice, Lipka, Dziadów Most, Nowa Stradomia i Stradomia Wierzchnia; trasa biegnie głównie drogami asfaltowymi – jedynie
    w rejonie Arboretum wiedzie po drogach terenowych;
  • szlak „Do źródeł” długości około 36 km prowadzi z Dobroszyc do Stradomi Wierzchniej przez miejscowości: Nowica, Kolonia Miodary, Damnik, Brzezinka, Uroczysko, Grotowskiego, Drewniany Młyn, Drogoszowice, Chełstów, Drołtowice, Zawadę, Wojciechowo Wielkie, Błotnik, Widawki, Pawłowice i Stradomię Wierzchnią; trasa prowadzi głównie drogami terenowymi;
  • szlak „Sielskie oblicza dawnego Śląska” o długości około 30 km
    z Wilkowa do Stradomi Wierzchniej przez: Jakubowice, Idzikowice, Gołębice, Wygodę, Dalborowice, Gronowice, Kolonię Karłowice, Dziadową Kłodę, Lasy Rychtalskie, leśniczówkę koło Ślizowa, Arboretum i Stradomię Wierzchnią; trasa wiedzie głównie drogami gruntowymi;
  • szlak „Wielka Powiatowa”: pętla o łącznej długości około 140 km
    z i do Oleśnicy przez: Twardogórę, Międzybórz, Syców, Dziadową Kłodę i Bierutów; na obszarze gminy Syców wiedzie przez Wioskę i miasto Syców.

Ponadto, na obszarze gminy wyznaczono trzy szlaki lokalne:

  • „Dla Ducha i Natury”: pętla o długości około 27 km z i do Sycowa przez miejscowości: Święty Marek, Biskupice, Zawada, Wojciechowo Wielki, Błotnik, Widawki, Pawłowice i Stradomię Wierzchnią; trasa wiedzie drogami różnego typu;
  • „Trasa do Arboretum”: długości około 20 km z i do rynku w Sycowie; trasa na przeważającym odcinku prowadzi drogami asfaltowymi; „Trasa do Arboretum” stanowi jeden z dwóch odcinków szlaku Wrocław-Syców (zielony);
  • „Trasa Drogą Krzyżową”: długości około 15 km łączy Syców
    z Niwkami Garbarskimi przez wsie: Święty Marek i Komorów; trasa wiedzie drogami asfaltowymi i leśnymi.

 

Zabytki

Na terenie miasta i Gminy Syców znajdują się historyczne obiekty objęte ochroną prawną i wpisane do rejestru zabytków. Są to zarówno obiekty kubaturowe jak i historyczne układy urbanistyczne

Drołtowice

  • pozostałości zespołu pałacowego, nr rej.: A/3016/643/A
    z 19.02.1992:
  • oficyna, ob. dom nr 15, 1910,
  • spichlerz, 2 poł. XVIII,
  • stajnia (magazyn), 4 ćw. XIX,
  • obora, XIX/XX,
  • park, pocz. XIX, XX, nr rej.: A/3012/647/A z 29.02.1992,
  • bramy parkowe, nr rej.: j.w.

Stradomia Wierzchnia (d. Górna)

  • pałac, 1 poł. XVIII, 1880, nr rej.: A/3026/958 z 13.04.1961

Syców

  • ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/1841/395 z 25.11.1956
  • kościół par. p.w. ś. Piotra i Pawła, ul. Wałowa 6, XV, 1815, 1908, nr rej.: A/1374/991 z 14.09.1963
  • kościół ewangelicki, pl. Królowej Jadwigi, 1785-1789,
    nr rej.: A/1375/1042 z 23.01.1964
  • cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej, ul. Kaliska, 1945,
    nr rej.: A/3025/1106 z 8.06.1964
  • pozostałości murów obronnych, XIV-XV, 1578,
    nr rej.: A/3027/685 z 10.05.1960
  • baszta, ob. dzwonnica, ul. Kościelna, k. XIV, XVIII, 1909,
    nr rej.: A/3022/1646 z 15.04.1966
  • pozostałości zamku na d. folwarku Winnica, ob. owczarnia,
    Kolejowa, 1819-1821, nr rej.: A/3015/644/A z 21.02.1992
  • dom, ul. Kępińska18, poł. XIX, nr rej.: A/2062 z 13.04.2010
  • poczta, ob. biura, .ul. 1 Maja 3, 1887, nr rej.: A/3019/630
    z 20.11.1991
  • zespół stajni cugowych, ul. Parkowa, 1884-89,
    nr rej.: A/3017/642/A z 22.01.1992:
  • oficyna, ob. dom, ul. Parkowa 1,
  • ujeżdżalnia, ob. dom, ul. Parkowa 7,
  • stajnia, ob. dom, ul. Parkowa 5,
  • ogrodzenie,
  • 2 bramy.
  • spichlerz zamkowy, ul. Parkowa 14, 1741, nr rej.: A/3020/626
    z 16.07.1991
  • dom z oficyną, Rynek (d. pl. Wolności) 17, 1 poł. XIX,
    nr rej.: A/3009/653/A z 23.04.1993 dolnośląskie –pow. oleśnicki 132
  • dom w zespole zamkowym, ul. Wrocławska
    (d. Świerczewskiego)1, 4 ćw. XIX, nr rej.: 636/A z 13.12.1991
  • dom, ul. Wrocławska (d. Świerczewskiego)3, 2 poł. XVIII,
    nr rej.: A/3014/645/A z 21.02.1992

Szczodrów

  • kościół par. p.w. św. Andrzeja, drewn., 1585, 1934,
    nr rej.: A/3024/1181 z 2.12.1964,
  • kościół ewangelicki, ob. kaplica cmentarna rzym.
    na cmentarzu leśnym, 1 poł. XIX, 1898-99, nr rej.: 741/A/06
    z 1.03.2006,
  • park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3008/654 z 15.12.1992.

 Święty Marek

  • kościół p.w. św. Marka, drewn., 1662, 1848, 1932,
    nr rej.: A/3023/1182 z 2.12.1964

Wielowieś

  • zespół dworski, Wielowieś „Górna”, pocz. XX,
    nr rej.: A/3010/649 z 11.05.1992:
  • dwór,
  • zespół dworski, Wielowieś „Średnia”:
  • park XVIII, nr rej.: A/3011/648 z 29.02.1992
  • budynki gospodarcze, poł. XIX, XX, nr rej.: A/3013/646/A
    z 21.02.1992:
  • stajnia,
  • spichlerz,

Wojciechowo

  • zespół dworski, nr rej.: A/3021/523 z 13.12.1990:
  • dwór, 1869,
  • park, 2 poł. XIX

 

Miejsca noclegowe

Wszystkie atrakcje Sycowa stwarzają możliwości całorocznego, rodzinnego wypoczynku. Syców oferuje ogółem ok. 124 miejsc noclegowych w różnych kategoriach obiektów.

Zakwaterowanie można znaleźć w następujących obiektach:

  1. Hotel-Restauracja Aroma Stone Szosa Kępińska 81, Syców

Ilość miejsc noclegowych: 40 pokoi dwuosobowych
(80 miejsc noclegowych),

  1. Motel w STRADOMI przy trasie DK-8,

Ilość miejsc noclegowych: 10 pokoi dwuosobowych
(20 miejsc noclegowych),

  1. Zajazd “Karol” Stradomia Wierzchnia 21A,

Ilość miejsc noclegowych: 13 pokoi 1, 2, 3-osobowych
(24 miejsca noclegowe),

  1. „Ośrodek Szkoleniowy za Lasem”, Wioska ul. Wrzosowa 7, który oferuje 4 pokoje – 8 miejsc noclegowych, z możliwością dostawek.

 

 

Oferta sportowo – rekreacyjna

 

Tenis stołowy – zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: we wtorki i czwartki w godzinach 18:00 – 20:00.

 

Badminton  zajęcia są otwarte i prowadzone dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy w dwóch grupach na 5 polach do gry.
I grupa od 17.30 do 19.30 i II grupa od 19:30 do 20:30. Grupy mieszane.

 

Łucznictwo tradycyjne zajęcia odbywają się w każdy wtorek 17:00 – 19:00 oraz czwartek 17:00 – 19:00
Uczestnikami zajęć są najlepsi zawodnicy i zawodniczki polskiego łucznictwa tradycyjnego,
Grupa brała udział w licznych turniejach łuczniczych na terenie całej polski.
Syców stał się znanym na mapie polski miejscem łuczniczym, na którym organizowane są cykliczne imprezy łucznicze o zasięgu wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

Piłka siatkowa  zajęcia dla dziewcząt (kobiet), treningi odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki w godzinach od 17:30 do 19:30

 

Fitness salka fitnessu dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 21:00.
Korzystają z niej najczęściej kobiety i mężczyźni w różnym przedziale wiekowym
W godzinach porannych sala fitness cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż korzystają z niej osoby po 50 roku życia, w ramach formuły +50.
Jest to program umożliwiający osobom po 50 roku życia bezpłatny wstęp na salę ćwiczeń od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 14.00.
Do dyspozycji zainteresowanych oddanych jest wiele urządzeń specjalistycznych między innymi: stepery, bieżnie, orbitrek, wioślarz, rowerki, trenażer, masażer, ławeczki,
kettle, pasy treningowe TRX, bosu i inne.

 

Siłownia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 21:00.
Cieszy się ona bardzo dużym zainteresowaniem wśród użytkowników sprzętu w każdej kategorii wiekowej.
Są to w zdecydowanej większości mężczyźni, jednakże coraz częściej można zauważyć tutaj trenujące panie.
Dobry profesjonalny sprzęt oddany do użytku ćwiczących w sposób znaczący przyczynia się do prawidłowego rozwoju muskulatury i siły.